/COLOFON

COLOFON

CITIZEN Watch Europe GmbH
Hans-Duncker-Str. 8
21035 Hamburg, Duitsland
Tel: +49 (0)40 73462 0
Fax: +49 (0)40 73462 87
E-mail: info@citizenwatch.de
Website: www.citizenwatch.de

Citizen Watch Europe GmbH wordt vertegenwoordigd door: bedrijfsleider Keiichi Kobayashi
Registerrechtbank: kantongerecht Hamburg
Handelsregister registratienr.: HRB 24198
Omzetbelastingnummer volgens § 27a van de Duitse wet op de omzetbelasting (Umsatzsteuergesetz): DE 118643745
Inhoudelijk verantwoordelijke volgens § 55 van het Duitse nationale omroepverdrag (Rundfunkstaatsvertrag): Keiichi Kobayashi
Disclaimer: ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van externe links. Alleen de desbetreffende exploitanten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar een link is geplaatst.

Handelsmerken /copyright

Bulova, Accutron, Caravelle, Marine Star, Millennia, Accuquartz, Spaceview, Tribute, LiteTime, Motion Quartz, TFX, CU, het stemvork-symbool en de gestileerde M zijn gedeponeerde handelsmerken van de Bulova Corporation.

Frank Lloyd Wright, The Frank Lloyd Wright Decorative Designs Collection, Taliesen, FLW en het rode kwadraatdesign zijn gedeponeerde handelsmerken van de Frank Lloyd Wright Foundation.

Harley Davidson® is een geregistreerd handelsmerk van H-D Michigan, Inc.

Swarovski is een geregistreerd handelsmerk van Swarovski America Limited.

Er wordt op geen enkele wijze enige vorm van vergunning of gebruiksrecht verleend met betrekking tot de bovengenoemde merken of voor enigerlei doel.

Alle merken, logo’s, internetadressen en product- en modelbenamingen die verwijzen naar producten of dienstverleningen van Citizen, Bulova of bij Citizen aangesloten ondernemingen zijn merken die het eigendom zijn van Citizen of bij Citizen aangesloten ondernemingen. De lijst met merken en ondernemingsmerktekens is niet beperkend. Het ontbreken van een merk op deze website betekent niet dat wordt afgezien van de bescherming ervan. Het gebruik van het Bulova-teken/-merk en met name het aanbrengen van veranderingen daarin is niet toegestaan, tenzij er sprake is van voorafgaande schriftelijke toestemming van Citizen/Bulova of wanneer dit wettelijk is toegestaan (niet voor gebruik als merk). Overige product- en firmanamen die op de website gebruikt worden, kunnen merken van de desbetreffende eigenaars zijn die hiermee uitdrukkelijk erkend worden.

Gebruik van afbeeldingen, tekst en downloads
Alle inhoud van deze website, met name afbeeldingen, teksten en grafieken, vallen onder het auteursrecht, merkenrecht of mededingingsrecht. Dit kan ook dan gelden wanneer er geen sprake is van het voor auteursrechtelijke bescherming noodzakelijke creatieve niveau. Voor downloaden en vermenigvuldiging voor anderen voor uitsluitend persoonlijke doeleinden is onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming nodig. In geval van ongeoorloofd gebruik van onze inhoud blijven alle wettelijke maatregelen voorbehouden. Met name de op onze website voor downloaden beschikbare gebruiksaanwijzingen en handboeken zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is voor uitsluitend persoonlijk gebruik toegestaan de afzonderlijke gebruiksaanwijzingen te downloaden. Verdere vermenigvuldiging en doorgeven aan derden, met name voor commerciële doeleinden of gebruikte apparaten, is echter verboden en kan aanleiding vormen voor het eisen van schadevergoeding of zelfs een strafbaar feit inhouden.

Wijzigingen en vergissingen
Citizen behoudt zich het recht voor de producten, de website, de klantenservice, prestaties, het programma en deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde met of zonder aankondiging te wijzigen. Wanneer er sprake is van doorlopende verplichtingen wordt de gebruiker per e-mail van de wijziging in kennis gesteld. Wanneer het gaat om een bestaande betrekking met de klant, heeft de klant het recht om in geval van wijziging van een doorlopende verplichting, binnen 30 dagen bezwaar tegen deze wijziging te maken. Indien bezwaar gemaakt wordt, kan Citizen de contractuele betrekking binnen 14 dagen opzeggen.

Geschillenbeslechting
De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) ter beschikking: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres vindt u hierboven in het colofon. We zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.